Gestionar al vieţii cultural - artistice timişene, C.C.A.J. Timiş urmãreşte deopotrivã sã satisfacã cerinţele publicului iubitor de folclor - prin manifestãrile organizate, sã cerceteze, sã conserve şi sã valorifice tradiţiile şi obiceiurile acestor locuri şi sã asigure pregãtirea şi perfecţionarea artisticã, cultivarea şi afirmarea talentelor în domeniul artei, culturii şi al meşteşugurilor tradiţionale.

Doriţi sã ne cunoaşteti mai bine? Cercetaţi continutul prezentului website şi cu siguranţã veţi descoperi o ofertã culturalã diversificatã, o nouã dimensiune a fenomenului artistic...

...continuã [ro]
...next [en]


Noutãţi

Ansamblul Profesionist "Banatul"
al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş


va susţine un spectacol la Drobeta Turnu Severin,
în 26 aprilie 2014, de la ora 20,30,
în cadrul acţiunii "Zilele Severinului".

Spectacolul va cuprinde următoarele momente artistice:
- Dans de câmpie
- Suită de orchestră
- Dumitru Stoicănescu
- Marius Bodea
- Daniel Iova - intsrumentist
- Zorica Savu
- Mariana Şuşca
- Dans din Oaş
- Adrian Stanca
- Fraţii Radu şi Ilie Vincu - instrumentişti
- Daniel Scorobete
- Luminiţa Istodor
- Dans din Moldova
- Nicu Novac
- Ion Peptenar - instrumentist
- Nicoleta Voica
- Dans de munte

Director artistic: Adrian ScorobeteCENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează:


CONCURS / EXAMEN

- 22.05.2014 ora 1000 -
- Str. E. Ungureanu nr. 1 -


1. Pompier- studii medii, treapta profesionala I – 1 post (perioada nedeterminata);
Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib. de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii medii generale, profesionale, cursuri de calificare;
 • Cursuri de calificare si atestare pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Apt din punct de vedere fizic si medical pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
 • O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • O.M.A.I. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca.
 • Fisa postului
2. Manipulant bunuri – studii generale, treapta profesionala I- 1 post( atribuire directa, perioada determinata conform OG 21/2007) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii generale;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis;
 • Fisa postului
3. Sef serviciu (referent) - studii superioare, grad profesional IA- 1 post ( perioada nedeterminata); Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 10 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii superioare, cu diploma de licenta;
 • Cunoasterea legislatiei privind patrimoniul imaterial
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/germana), nivel mediu sau avansat ;
 • Cunoştinţe operare PC (Ms Word, Excel);
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2436/2008 privind elaborarea Programului National de salvgardare, protejare si punere in valoare a patrimoniului cultural imaterial;
 • Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2491/2009 pentru aprobarea regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
 • Ordonanta 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
 • Strategia culturala a judetului Timis 2002-2005, Institutul Intercultural Timisoara, Timisoara, Eurostampa, 2005;
 • Pirvu, Ionica, Manager de proiect: ghidul profesionistului, Bucuresti, CPPC, 2008
 • Fisa postului
4. Solist instrumentist- studii superioare, grad profesional IA- 1 post (atribuire directa, perioada determinata, conform OG 21/2007) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii superioare, cu diploma de licenta;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
 • Suita de orchestra
 • Suite de dansuri
 • Fisa postului
5. Instrumentist- studii medii, treapta profesionala I- 1 post (atribuire directa, perioada determinata conform OG 21/2007) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii medii, cu diploma de bacalaureat;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.
Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
 • Suita de orchestra
 • Suite de dansuri
 • Fisa postului
6. Sef serviciu – (dirijor) studii superioare, grad profesional II- 1 post (perioada nedeterminata) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 2 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii superioare, cu diploma de licenta;
 • Master in dirijorat cor si orchestra.
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
 • Suita de orchestra
 • Suite de dansuri
 • Fisa postului
Etapele desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, dupa cum urmeaza:
 • pina la data de 22.04.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
 • pina la data de 24.04.2014, ora 16.00, selectia dosarelor;
 • pina la data de 28.04.2014, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor;
 • pina la data de 29.04.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind selectia dosarelor;
 • in data de 22.05.2014, ora 10.00, proba scrisa si/sau proba practica;
 • pina la data de 23.05.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor la proba scrisa si/sau proba scrisa;
 • pina la data de 26.05.2014, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind proba scrisa;
 • pina la data de 27.05.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind proba scrisa;
 • in data de 29.05.2014, ora 10.00, interviul;
 • pina la data de 29.05.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor interviului;
 • in data de 30.05.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor finale.

NOTA: Posturile contractuale cu atribuire directa, sunt posturi cu contracte de munca incheiate pe perioada determinata de maxim 1 an de zile conform OG 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte ( perioada unei stagiuni). Atribuirea directa se face in urma unei selectii de dosare.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei.„Şcoala altfel:
Să știi mai multe, să fii mai bun!”


Luni, 7 aprilie 2014, în cadrul acţiunii "Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", sute de copii au luat cu asalt clădirea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi, implicit, a Şcolii Populare de Artă.

Însoţiţi de educatori, învăţători şi profesori, copiii au vizitat cercurile Şcolii Populare de Artă şi au asistat nemijlocit la demonstraţiile de meşteşuguri tradiţionale (olărit, sculptură în lemn, împletit şi ţesut), care au fost organizate în sala de spectacole a celor două instituţii.

De asemenea, micii vizitatori au putut admira şi expoziţiile permanente pe care le adăposteşte CCAJ Timiş.

Acţiunea "Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", organizată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, va continua în fiecare zi a săptămânii în curs.

Manager: Prof. Liliana Laichici
Director adjunct: Codruţa Măgurean
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
impreuna cu
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ


„Primavară port în suflet”

- 10 aprilie 2014 ora 1700 -

- Str. E. Ungureanu nr. 1 -
- Sala Festivă a Centrului de Cultură şi Artă Timiş -


Clasa de canto popular a prof. Carmen Biruescu organizează un spectacol cu elevii Şcolii Populare de Artă din Timişoara.

- Intrarea este liberă -Oferta activităţilor cultural-artistice
a CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
pentru programul


„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
- 2014 -


- 7-12 aprilie 2014 -

- Str. E. Ungureanu nr. 1 -
- clădirea Centrului de Cultură şi Artă Timiş -


Detalii / program [descarcă]Timişoreanca Melanie Faur


câştigătoarea unei menţiuni la Expoziţia Internaţională de Arte Plastice şi Decorative a Şcolilor de Arte şi Meserii


Se spune că e bine ca lucrurile să fie făcute la timpul lor, însă nimeni nu ne poate arăta cu certitudine când este „timpul nostru”, mai cu seamă când vorbim despre pasiunea pentru frumos, pentru artă.... Este şi cazul celor care îşi îndreaptă paşii spre Şcoala de Arte din Timişoara, secţie a Centrului de Cultură şi Artă al judetului Timiş, pentru a-şi exploata aptitudinile artistice. Şi pentru că nu există limită de vârstă, satisfacţiile pot veni oricând, câtă vreme eşti pasionat de ceea ce faci.

În această situaţie se află şi MELANIE FAUR, o doamnă licenţiată a Facultăţii de Stiinţe Economice, care, la vârsta de 40 de ani, s-a înscris la cursurile de pictură-grafică, în septembrie 2013, pentru a-şi împlini o dorinţă mai veche. După nici două luni de lucru, profesoara Lucia Stoica a decis să trimită lucrările elevei sale la Expoziţia Internaţională de Arte Plastice şi Decorative a Şcolilor Populare de Arte şi Meserii de la Piteşti, tema concursului fiind „Copiii din regiunea ta”. Nu a fost vorba de o simplă participare, de o prezenţă pur formală, căci timişoreanca noastră a obţinut o binemeritată menţiune la secţiunea „pictură-gravură”. Sunt lucruri cu care ne mândrim şi care dau consistenţă ideii că ne putem perfecţiona artistic, indiferent de vârstă, urmând cursurile Şcolii de Arte din Timişoara...

Redactat: Moldovan Codruţa
Manager: Liliana LaichiciCentrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
anunţă:


Infiinţarea cercurilor de dans popular
- pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani -Inscrierile se pot face direct la sediul CCAJTimis, str. E. Ungureanu nr 1 (Piata Libertatii), unde se vor derula aceste cursuri, in fiecare sambata, intre orele 10-14.

Pentru informatii suplimentare si inscrieri va puteti adresa la telefon 0256. 435158 .Şcoala Popularã de Arte


A fost înfiinţatã în 1962.

Este prima instituţie de pregãtire şi perfecţionare în domeniul artei pentru neprofesionişti, menitã sã preia o parte a tradiţiilor invãţãmântului...... continuã [ro]
... next [en]

Ansamblul profesionist "Banatul"

Ansamblul "BANATUL" a fost înfiinţat în septembrie 1970.

Funcţioneazã din anul 2000 ca secţie a Centrului de Culturã şi Artã Timiş...

Este unicul ansamblu...... continuã [ro]
... next [en]Conservare


Secţia de cercetare, conservare şi valorificare a tradiţiei populare este continuatoarea instituţiei înfiinţate în 1956.

Casa Regionalã a Creaţiei populare Timiş, cum s-a intitulat atunci, ...


... continuã [ro]
... next [en]
Noutati

"LADA CU ZESTRE"

Rezultate

02.03.2014     [ descarcă ]

09.03.2014     [ descarcă ]

16.03.2014     [ descarcă ]

23.03.2014     [ descarcă ]

30.03.2014     [ descarcă ]

06.04.2014     [ descarcă ]

„Şcoala altfel:
Să știi mai multe, să fii mai bun!”

- 7-12 aprilie 2014 -

Detalii

[descarcă]

Program

[descarcă]


PLANIFICARI SPECTACOLE
Scoala de Arte Timisoara
- semestrul II - 2014

Detalii

[aici]


Designed by Visualcris, Develloped by Cattat-SYS